Szkolimy się

Szkolimy się, szkolimy się …..
W ośrodku wypoczynkowym w Bóbrce odbyło się szkolenie przedstawicieli różnych organizacji z naszego terenu organizowane w ramach projektu „Aktywne NGO” dofinansowanego przez FIO. Uczestniczyły w nom osoby działające na zasadzie wolontariatu w ZHP, stowarzyszeniu „Edukacja i Rozwój” z Leska (beneficjent projektu), grup emeryta i innych. Było to jedno z wielu szkoleń mających na celu ukazanie standardów organizacji pozarządowych, szczególnie organizacji kobiecych ze środowisk wiejskich, public relations, współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, praca metodą projektów, pozyskiwanie środków z funduszy UE na działalność organizacji, księgowość, tworzenie budżetu organizacji i projektów. Szkolenie w Bóbrce skupiło się na tworzeniu projektów do Programu Młodzież. Zadania i cele tego programu przedstawił pan Tadeusz Domożyk. Zwrócił uwagę, że zadania realizowane w ramach projektów z Programu Młodzież są przeznaczone dla młodzieży i ma ona uczestniczyć w każdym etapie tworzenia projektu. Najlepiej, gdy taki projekt realizuje grupa nieformalna skupiająca młodzież z różnych środowisk. Uczestnicy szkolenia opracowali propozycje projektów, które można realizować  w ramach działań Programu Młodzież - Erasmus plus. Na zakończenie wszyscy uczestnicy podzielili się informacjami o pracy swoich organizacji, stowarzyszeń.