Odznaka Chorągwiana

 

 

 

REGULAMIN ODZNAKI CHORĄGWIANEJ

Chorągwi Podkarpackiej ZHP

 

 

 

„Pamiętajcie, że nie w tym jest wart człowiek,

co przemyślał i przeżył,

ale co zrobił dobrego dla świata.”

 
Andrzej Małkowski

 

 

 

”Choć smutków tyle w krąg i prób nieznany kres

Nie wolno łamać rąk i próżnych ronić łez.

Lecz śmiało w górę wznieść skroń

I wierzyć, że mroków tych cień,

Słoneczna kryje dziś toń

I wielki jasny dzień.”

O. Małkowska

 

 

 

Druhno! Druhu!

Drużynowy Gromady Zuchowej, Drużyny Harcerskiej, Starszoharcerskiej, Wędrowniczej!

 

            Przedstawiamy Wam propozycję zdobywania Odznaki Chorągwianej. Czas realizacji zadań niech będzie służbą Ojczyźnie i Organizacji, oraz posłuży zaprezentowaniu sylwetek – Olgi i Andrzeja Małkowskich harcerzom, harcerzom starszym, wędrownikom; tak by sprawić, że z dumą będą podążać śladami historii harcerstwa, sięgając do jego korzeni. Podejmując wraz z Waszą drużyną zadania, oddacie hołd tym, którzy rzucili harcerskie ziarno w ziemię. Zawiążcie harcerski krąg, upowszechniajcie idee braterstwa i  służby innym.

To od Ciebie – Druhno, Druhu Drużynowy – zależy, jak  poprzez realizację zadania ukażesz istotę harcerstwa, umieścisz w sercach swoich harcerzy, harcerzy starszych, wędrowników - wizerunek druhny Oleńki i druha Andrzeja Małkowskich, wskażesz im drogę prawego postępowania.

 

Zasady zdobywania Odznaki Chorągwianej

dla Gromad Zuchowych

I.         Regulamin

1.        Cele:

wzbogacanie wiedzy o życiu oraz działalności druha Andrzeja i druhny Olgi Małkowskich,
popularyzacja sylwetek Olgi i Andrzeja Małkowskich,
wzmocnienie więzi z Organizacją.

2.        Odznaka nadawana jest raz w roku rozkazem Komendanta Chorągwi.

3.        Gromady zuchowe, którym zostanie przyznana Odznaka, otrzymują akt jej nadania i odznakę (naszywkę).

4.        Gromady zuchowe, chcące zdobyć specjalny dyplom wraz z Odznaką Chorągwianą, której znaczek będą mogły umieścić na totemie jeszcze przez dwa kolejne lata wykonują jedno zadanie w roku, inne niż realizowane w poprzednich latach, związane z Patronami Chorągwi Podkarpackiej

5.        Fakt zdobycia Odznaki zostaje odnotowany w legitymacji zucha przez drużynowego, w legitymacji instruktorskiej przez namiestnika zuchowego (komendanta hufca).

II.      Tryb zdobywania Odznaki.

1.      Do zdobywania Odznaki mogą przystąpić gromady zuchowe przyjęte do ZHP i działające zgodnie z „Instrukcją w sprawie organizacji i zasad działania gromady zuchowej”.

2.      Decyzję o przystąpieniu do realizacji zadań Odznaki zuchy podejmują w Kręgu Rady. Powiadamiają o tym (w formie meldunku) namiestnictwo zuchowe, które z kolei sporządza wykaz gromad zuchowych i po zatwierdzeniu go przez Komendę Hufca przesyła do Komendy Chorągwi.

3.      Zuchy systematycznie oceniają swoją aktywność w realizacji podjętych zadań, w Kręgu Rady, i gromadzą efekty swej pracy.

4.      Gromada zuchowa wykonuje i wysyła meldunek z realizacji zadań Odznaki Chorągwianej do namiestnictwa zuchowego, które sporządza zbiorczy wykaz i po zatwierdzeniu go przez Komendę Hufca przesyła do Komendy Chorągwi.

5.      Gromada zuchowa dokumentuje swoją działalność poprzez:

a) wpisy do księgi gromady;

b) meldunki wysłane do KH;

c) efekty majsterek (np. zuchowa gazetka, mapa lub dziennik wyprawy)

 

 

 

III.      Zadania obowiązkowe:

 

a) dla gromad zuchowych

 

 

 

1.      Zrealizują wybraną sprawność zespołową:

 

Ø  Ambasador Przyjaźni – poznajemy zuchy innych krajów (Zuchowe Wieści Nr 4/32 kwiecień 1985, Nr 11/51 listopad 1986, Nr 4/98 zima) lub

Ø  Młody Obywatel (Zuchowe Wieści Nr 7/35 lipiec 1985, Nr 8/36 sierpień 1985, Nr 9/37 wrzesień 1985, Nr 3/98 jesień /zadanie programowe „Widok z ratusza”/, Paszport do Europy (Zucholandia 1997), lub

Ø  Podróżnik – śladami Olgi i Andrzeja Małkowskich (Zuchmistrz – wydanie specjalne 2008).

 

Propozycja zadań dodatkowych:

 

Ø  Konkurs plastyczny poświęcony Małkowskim

Ø  Kominek poświęcony Oldze i Andrzejowi Małkowskim dla rodziców, dziadków i kolegów

Ø  Złaz szlakiem Olgi I Andrzeja Małkowskich

 

2.      Zdobędą wiedzę, jak powstał ruch zuchowy, kim byli Bohaterowie Chorągwi – Olga i Andrzej Małkowscy.

 

3.      Wezmą udział w imprezie zuchowej na szczeblu hufca lub chorągwi.

 

 

b) dla drużynowych

 

1.      Prowadzą gromadę zuchową i realizują z zuchami zadania Odznaki Chorągwianej.

 

2.      Biorą czynny udział w przedsięwzięciach namiestnictwa zuchowego hufca.

 

3.      Opracują scenariusz jednej z przeprowadzonych zbiórek, w ramach realizacji zadań Odznaki Chorągwianej, i prześlą go do Komendy Chorągwi (wraz z „workiem z tworzywem”).
 

Terminarz dla drużynowych gromad zuchowych

 

 

 

Lp.

Zadanie

Termin

Odpowiedzialny

1.

Podjęcie decyzji o przystąpieniu do zdobywania Odznaki Chorągwianej

do 15 października

drużynowy

2.

Wysłanie meldunku do KH (namiestnictwo zuchowe)

do 31 października

drużynowy

3.

Realizacja zadań i ich ocena w Kręgu Rady

do 31 maja

drużynowy

4.

Wysłanie meldunku do KH (namiestnictwo zuchowe) o zakończeniu realizacji zadań Odznaki

do 15 czerwca

drużynowy

 

 

 

Terminarz dla namiestników zuchowych

 

 

Lp.

Zadanie

Termin

Odpowiedzialny

2.

Przekazanie zbiorczego wykazu do Komendy Chorągwi (meldunek Nr 1)

do 30 listopada

Namiestnik

4.

Sporządzenie zbiorczego meldunku, zatwierdzenie przez KH i przesłane do Komendy Chorągwi

(meldunek Nr 2)

do 30 czerwca

Namiestnik

 

 

 

 

Wzory

Meldunek Nr 1

Namiestnictwo Zuchowe przy Komendzie Hufca ZHP w ……………… melduje o przystąpieniu do zdobywania Odznaki Chorągwianej następujących:

a)      gromad zuchowych, drużynowych

nr i nazwa gromady zuchowej

miejsce działania

stopień, imię i nazwisko drużynowego

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         

             podpis namiestnika                                       podpis Komendanta Hufca

 

      ……………………………                                      ……………………

                  miejscowość                                                              data

 

 

 

 

Meldunek Nr 2

Namiestnictwo Zuchowe przy KH ZHP w ……………………melduje o zrealizowaniu zadań Odznaki Chorągwianej i wnioskuje o przyznanie jej następującym

a) gromadom zuchowym, drużynowym:

nr i nazwa gromady zuchowej

miejsce działania

stopień, imię i nazwisko drużynowego

zrealizowane zadania

Uwagi

zdobyta sprawność (nazwa)

udział w imprezie (nazwa, miejscowość)

 

 

 

 

 

 

 

 

          ………………………                                                         

             podpis namiestnika                                             Komendant Hufca

                           

                                                                                  ……………………………

                                                                                                   podpis

 

      ……………………………                                      ……………………

                  miejscowość                                                              data

Uwaga: (Forma meldunków dowolna)

SKĄD WZIĘŁY SIĘ ZUCHY - GAWĘDA

          Było to prawie sto lat temu. Jak wiecie nasza ojczyzna była wtedy w niewoli, nie było jej na mapie, ale Polacy nadal ją kochali, szanując swoje tradycje i dbając o język polski. Jednym z takich Polaków był Andrzej Małkowski. Był bardzo pilnym i pracowitym uczniem. Opanował kilka języków i ukończył studia wyższe. Pewnego razu przeczytał książkę, z której dowiedział się, że w Anglii powstała organizacja, która gromadzi młodzież i dzieci, ucząc, jak być dzielnym, szlachetnym, jak służyć Bogu i Ojczyźnie. Bardzo spodobało mu się to i pomyślał, że taka organizacja przydałaby się polskim dzieciom. Zaczął opowiadać o niej swoim przyjaciołom, a wśród nich Oldze, którą poznał we Lwowie. Gdy wszystkich przekonał, powstały pierwsze polskie drużyny skautów, bo tak nazywano wtedy harcerzy. Tak, więc nasza organizacja jest bardzo, bardzo stara. W tamtych czasach powstało bardzo wiele drużyn skautowskich. Wydawano pismo „Skaut”, wtedy powstał hymn harcerski (druhna Oleńka jest autorką refrenu), stworzono Krzyż harcerski. O druhu Andrzeju i jego żonie (byli małżeństwem) mówimy, że są twórcami polskiego harcerstwa, a zuchy, to młodsi bracia harcerzy. To druhna Olga założyła pierwszą gromadę zuchową. Swoje zuchy nazywała krasnalami. Dziewczynki, to były słoneczka, a chłopcy Wilczki. Wtedy dziewczynki i chłopcy tworzyli oddzielne gromady. Zaradność, spryt, szlachetność, odwaga, to cechy, które posiadał każdy krasnal, krasnale kochały przyrodę. Druhna Olga Małkowska wiele lat działała w organizacji skautowskiej, w wolnej już Polsce, a po wojnie za granicą. Zawsze uczyła swych wychowanków miłości do Ojczyzny. Swe ostatnie lata spędziła w ukochanym Zakopanem, gdzie wcześniej działała, organizując obozy, rajdy, prowadząc szkolenia i spotkania skautów.

 

Druhny i Druhowie!

 

 

 

W czasie realizacji sprawności należy pamiętać o celach zdobywanej Odznaki Chorągwianej, włączyć w tok zbiórek treści programowe dotyczące działalności Olgi i Andrzeja Małkowskich.

Jeżeli przystąpicie wraz z zuchami do zdobywania sprawności Ambasador Przyjaźni, proponujemy następujący cykl zbiórek:

        Jeden kontynent, wiele państw

        Jak bawią się nasi zagraniczni przyjaciele

        Poznajemy zuchy innych krajów

        O prawach dziecka

        Tacy sami, a jednak inni

        Bal u ambasadora

Jeśli przystąpicie wraz z zuchami do zdobywania sprawności Młody Obywatel, proponujemy następujący cykl zbiórek:

        Jestem młodym Polakiem

        Poznaję swoją Ojczyznę

        Najważniejsze miejsca w naszej miejscowości, gminie, osiedlu

        Wybory do Rady Gromady

        Konstytucja 3 Maja lub Niepodległość wróciła

        Młodzi obywatele w Unii Europejskiej

Jeśli przystąpicie wraz z zuchami do zdobywania sprawności Podróżnik, proponujemy następujący cykl zbiórek:

        Przygotowujemy się do wielkiej wyprawy

        Wyruszamy w podróż do Włoch

        Poznajemy Anglię

        Podróżujemy za ocean i organizujemy skautowe manewry

        Wielka wyprawa do Francji

        Zostajemy podróżnikami

W zdobywaniu sprawności mogą Wam pomóc opracowane cykle tematyczne w „Zuchowych Wieściach” czy kwartalniku „Zuchmistrz” (Ambasador Przyjaźni – jesień nr 3/2003; Młody Obywatel – wiosna nr 1/2003; Podróżnik – jesień nr 7/2004) wydawanym przez Instruktorski Krąg Pokoleń „Romanosy”, książka Beaty Kowalskiej „Zabawa tematyczna” HOW Kraków, oraz biuletyn Komendy Chorągwi ZHP „Kampania – Bohater”.

Realizację cyklu sprawnościowego pozostawiamy wyborowi drużynowego.

Ważne, aby zuchy zdobywające nową sprawność, wiadomości i umiejętności dobrze się bawiły.

Pamiętajcie też o spełnieniu z gromadą wszystkich wymagań regulaminu Odznaki.

Zasady zdobywania Odznaki Chorągwianej

dla Drużyn Harcerskich, Starszoharcerskich i Wędrowniczych

 

 

 

 

 

 

 

I. Regulamin

 

1. Cele

Ø  wzbogacenie wiedzy o życiu oraz działalności druha Andrzeja i druhny Olgi Małkowskich;

Ø  upowszechnianie Ich sylwetek w środowisku;

Ø  poznanie historii i propagowanie tradycji harcerstwa na terenie Podkarpacia;

Ø  tworzenie warunków do pełniejszego uczestnictwa harcerzy w życiu społeczności lokalnej;

Ø  wdrożenie idei harcerskiej służby bliźnim, swojej małej Ojczyźnie;

Ø  tworzenie więzi emocjonalnej z Organizacją,

 

2.      Odznaka nadawana jest rozkazem specjalnym Komendanta Chorągwi.

3.      Drużyny harcerskie, starszoharcerskie i wędrownicze, którym zostanie przyznana Odznaka, uczestniczą
w Zbiórce Sztandarowej, podczas której otrzymują pamiątkowe odznaki.

4.      Fakt zdobycia Odznaki zostaje odnotowany w książeczce harcerskiej przez drużynowego, w legitymacji instruktorskiej przez namiestnika (komendanta hufca).

 

II. Tryb zdobywania Odznaki.

 

 

 

1.      Do zdobywania Odznaki mogą przystąpić drużyny harcerskie i starszoharcerskie, wędrownicze przyjęte do ZHP, działające zgodnie z „Instrukcją w sprawie organizacji zasad i działania drużyny harcerskiej, starszoharcerskiej, wędrowniczej”.

2.      Decyzję o przystąpieniu do realizacji zadań Odznaki podejmuje Rada Drużyny.

Powiadamia o tym (w formie meldunku) namiestnictwo (zał.1), które z kolei sporządza wykaz drużyn harcerskich, starszoharcerskich, wędrowniczych i przesyła do Komendy Chorągwi (zał.2).

3.      Harcerze, harcerze starsi, wędrownicy systematycznie oceniają swą aktywność w realizacji podjętych działań
i gromadzą efekty swej pracy.

4.      Po zakończeniu działań drużyna harcerska, starszoharcerska, wędrownicza wysyła meldunek o realizacji zadań Odznaki Chorągwianej do namiestnictwa (zał.3), które sporządza zbiorczy wykaz i przesyła do Komendy Chorągwi (zał.4).

5.      Drużyny chcące zdobyć Odznaką Chorągwianą, której znaczek będą mogły umieścić na proporcu, muszą przez dwa kolejne lata wykonywać zadania obowiązkowe w tym tylko jedno w roku, wybrane przez siebie zadanie z gr. IV, lub samodzielnie przygotowane.

 

 

 

III. Zadania obowiązkowe:

 

 

 

a)      dla drużyn

 

 

 

1.      Drużyna posiada opracowany roczny plan pracy i realizuje go.

2.      Drużyna ma opłacone składki harcerskie

3.      Członkowie drużyny na co dzień przestrzegają zasady zawarte w Prawie Harcerskim i Przyrzeczeniu Harcerskim

4.      Drużyna posiada swoją obrzędowość: patrona, nazwę, hymn, kronikę, system alarmowy itd.

5.      Współpracuje ze środowiskiem

6.      Zdobędą wiedzę, kim byli Bohaterowie Chorągwi – Olga i Andrzej Małkowscy.

7.      Biorą udział w przedsięwzięciach programowych na szczeblu hufca lub chorągwi.

8.      Zrealizują trzy z zaproponowanych zadań z grupy IV.

 

 

 

 

b)      dla drużynowych

 

 

 

1.      Drużynowy prowadzi dokumentację:

a. książka pracy,

b. rozkazy drużynowego,

c. dokumentacja finansowo-gospodarcza itd.

2.      Prowadzi drużynę i realizuje z harcerzami zadania Odznaki Chorągwianej.

3.      Bierze czynny udział w przedsięwzięciach namiestnictwa harcerskiego, starszoharcerskiego, wędrowniczego
w hufcu.

4.      Opracuje konspekt jednego z przeprowadzonych zadań i prześle go do Komendy Chorągwi celem upowszechnienia.

 

 

IV. Zadnia dla drużyn harcerskich:

1.      Z dziejów naszej drużyny, naszego hufca – zorganizujcie w Waszej szkole, miejscowości wystawę ukazującą jak powstała Wasza drużyna. Zgromadźcie kroniki, stwórzcie galerię portretów drużynowych, funkcyjnych, zdjęć ukazujących Wasze harcerskie przygody. Przybliżcie wszystkim dzieje Waszego hufca, jakie były jego początki. Zaprezentujcie bohatera waszej drużyny, waszego hufca. Zgromadźcie historyczne rozkazy, pamiątki. Na Waszą wystawę zaproście przyjaciół, dyrektora i uczniów szkoły, w której działa wasza drużyna, rodziców harcerzy, komendanta hufca i inne drużyny. A może wespół z innymi drużynami zorganizujecie taką wystawę w Waszej miejscowości, tak by jej mieszkańcy poznali Organizację – ZHP, zobaczyli jak pożyteczne
i ciekawie młodzi ludzie mogą spędzać wolny czas.

2.      Bieg harcerski pod hasłem „Stąd jestem” – zorganizujecie w drużynie bieg harcerski dla zastępów, którego fabuła będzie oparta na faktach historycznych z dziejów Waszej miejscowości. Każdy zastęp powinien otrzymać list z zakodowaną informacją opisującą fragment dziejów miejscowości, opis historycznego miejsca, zabytku, czy fragment miejscowej legendy lub podania. Zadaniem zastępów jest dotarcie do tych miejsc, poznanie ich historii. Realizacja tego zadnia pozwoli na sprawdzenie znajomości historii miejscowości, każdy harcerz będzie potrafił być przewodnikiem po najbliższej okolicy. Ważne by bieg był bezpieczny.

3.      Harcerska akademia umiejętności – niech każdy zastęp opracuje pomysł na pomnożenie majątku Waszej drużyny, zebranie pieniędzy na wiosenny biwak czy wakacyjny obóz. Podczas zbiórki drużyny każdy zastęp niech zaprezentuje swój pomysł, najlepszy wprowadźcie w czyn, w formie akcji zarobkowej. Nasi bohaterowie – Olga i Andrzej Małkowscy wraz ze swymi harcerzami, tak jak wasi harcerze dziś podejmowali różnego rodzaju działania, aby móc sprawić sobie umundurowanie, wyruszyć na wędrówkę. Najciekawsze pomysły zastępów, zbierzmy w poradniczek harcerskiego sobieradka.

4.      Braterstwo i służba – podejmijcie w Waszej drużynie zadanie służby. To może być pomoc osobom starszym, niepełnosprawnym. Nawiążcie współpracę. W Waszym działaniu niech towarzyszy przesłanie Druha Andrzeja Małkowskiego.

5.      „Jak skauci pracują” – to tytuł książki, gdzie Druh Andrzej opisuje zasady ruchu skautowego. Warto, aby idea skautingu rozprzestrzeniała się za Waszym pośrednictwem. Zorganizujcie w Waszej miejscowości, szkole - rewię harcerską (to nazwa prezentacji, tego co ciekawego dzieje się u skautów) ukazującą jak pracuje Wasza drużyna. Rozbijcie harcerskie namioty, tak by każdy mógł poznać smak życia obozowego. Zgromadźcie w nich kroniki i zdjęcia drużyny, ukazujące harcerskie życie. Pokażcie bogactwo harcerskich obrzędów i zwyczajów, niech zabrzmi harcerska pieśń. Zaprezentujcie umiejętności z zakresu technik harcerskich, przeprowadzając dla wszystkich uczestników rewii turniej sprawnościowy. Na rewii harcerskiej nie powinno zabraknąć przyjaciół Waszej drużyny – dyrektora i uczniów szkoły, w której działa Wasza drużyna, rodziców harcerzy, mieszkańców miejscowości, komendanta hufca i innych drużyny. Niech zawołanie Czuwaj! wezwie mieszkańców Waszej małej Ojczyzny do pogody ducha i wzajemnego braterstwa.

6.      Gra terenowa pod hasłem „Okno w przyszłość” – pamiętacie o zasadzie, że harcerze chcą pozostawić świat lepszym. Zorganizujcie w drużynie grę dla zastępów, z elementami zwiadu do wybranego miejsca. Pozwoli ona harcerzom na zdobycie sprawności Wskazidrogi, Przewodnika po... Każdy zastęp otrzymuje list
z fotografią, i informacją, opisującą to miejsce dawniej i dziś. Zadaniem zastępów jest dotarcie do tego miejsca, zebranie o nim jak najwięcej informacji. Miejsce należy utrwalić na fotografii lub za pomocą szkiców. Niech pomysłowość i wyobraźnia, sprawi, że zaprojektujcie konieczne dla niego zmiany. Wasze projekty i spostrzeżenia przekażcie władzom miejscowości. Może spotkają się z zainteresowaniem. Realizacja tego zadania pozwoli poznać jak zmieniał się świat, w którym żyjemy, sprawić przekonanie, jak wiele może zależeć od nas samych.

7.      Pomocna dłoń – podejmijcie w Waszej drużynie zadanie służby. Odszukajcie osoby potrzebujące pomocy – starsze, niepełnosprawne, samotne. Sprawdźcie, jakiego rodzaju pomocy od Was oczekują, szczególnie teraz
w okresie zimy. Formy pomocy mogą być różnorodne. W Waszym działaniu dajcie wiarę Waszym podopiecznym, że na harcerzu można zawsze polegać.

 

 

Propozycja dla drużyn starszoharcerskich i wędrowniczych

 

 

 

1.      Harcerskie ideały – jesteście harcerzami starszymi, dumnymi z pięknej, harcerskiej tradycji, wierni harcerskim ideałom. Przeprowadźcie w waszej drużynie sąd nad poglądem „Czy ideał harcerskiego braterstwa jest ideałem realnym, czy jest tylko marzeniem?”.

2.      Harcerska służba Podkarpaciu – (pomoc, praca, działanie na rzecz wspólnoty lokalnej), „Harcerz jest pożyteczny i niesie pomoc bliźnim”, jak mówi trzeci punkt Prawa Harcerskiego. Podejmijcie z drużyną realizację zadania harcerskiej służby na rzecz waszej miejscowości, wybranego miejsca na naszej Ziemi Podkarpackiej.

3.      Harcerze w skautowej Europie – nasi Bohaterowie w swoim życiu odwiedzili wiele krajów, nieśli tam polskość, a jednocześnie czerpali  z dziedzictwa kulturowego odwiedzanych krajów. Posługiwali się językami obcymi, w każdym kraju mieli wielu przyjaciół. Podejmijcie wyzwanie, nawiążcie kontakt ze skautami, najpierw listowny, spróbujcie zaprosić ich do Polski, do waszego hufca, drużyny. Spróbujcie wziąć udział
w wymianie skautowej, konferencji czy zlocie. A, może to Wasza drużyna zaprosi skautów na Wasz zlot.

4.      Harcerska Biesiada literacka – zorganizujcie z drużyną spotkanie z harcerska literaturą, wydawnictwami
z dziejów harcerstwa, gdzie żywo oddane jest harcerskie życie, przygoda i działanie. Niech za kanwę posłużą wiersze, wspomnienia naszej Bohaterki Olgi Małkowskiej. Odkryjcie je dla innych, te nieznane strofy, opisujące wspaniałe przeżycia, otworzą nowe możliwości, szlaki harcerskiego działania. Niech harcerska strofa przywiedzie do harcerstwa jej miłośników, pozwoli na wspomnienia.

5.      10 wyzwań – Nasi Bohaterowie przez całe życie byli wierni Prawu Harcerskiemu, w każdym działaniu starali się nadać jemu nowe treści. Niech każdy - harcerka, harcerz podejmie wyzwania, związane z realizacją każdego z 10 punktów Prawa Harcerskiego. Poprzez Wasze działanie, nadajcie nowy, ważny sens Prawu Harcerskiemu. Podsumowaniem realizacji zadania niech będzie kuźnica myśli na temat: „Co dziś oznaczają słowa: „Być wiernym Prawu Harcerskiemu”?

6.      Podkarpackie szlakiOpracujcie poradnik organizatora harcerskiego biwaku, w którym znajdzie się sposób, w jaki dokonać wyboru miejsca biwakowego. Opiszcie: trasy wędrówek, najciekawsze elementy programu, realizowane w czasie jego trwania. Niech, znajdzie się też opis przygód i wyzwań, jakie Was spotkały, jakie czekają na tych, którzy wybiorą się w to miejsce. Przedstawcie, jakie sprawności, techniki harcerskie, wymagania na stopnie, można według Was, realizować podczas biwaku. Najciekawsze opisy, porady zostaną wydane i upowszechnione wśród wszystkich drużyn.

7.      Skautowe korzenie skauting to ruch, z którego dziedzictwa nasi Bohaterowie czerpali tworząc harcerstwo. Poznajcie, jak skauting rozwinął się w ruch ogólnoświatowy. Na czym polega działanie skautowych organizacji światowych WOSM, WAGGGS. Nawiążcie kontakt ze skautami jednej z europejskich organizacji, zdobądźcie wiedzę o jej działalności. Weźcie udział w akcji „Skautowe lato”. A, może Wasza drużyna, hufiec zaprosi skautów na Wasz hufcowy obóz. To nie takie straszne. Przez trudy do gwiazd.

 

 

Druhno Drużynowa!, Druhu Drużynowy!

Scenariusze zbiórek pozostawiamy twojej pomysłowości i inicjatywie.

Pamiętaj, aby Twoi harcerze wyjątkowo przeżyli spotkanie z harcerskimi bohaterami. Niech dokonają wpisu do kroniki drużyny, uczestniczą w sporządzaniu meldunku o swej działalności.

W czasie realizacji zadania pomagaj:

Ø  w zdobywaniu sprawności, realizacji wymagań na stopnie,

Ø  wyzwalaj pomysłowość i inicjatywę oraz pozwalaj im zmienić tok zbiórki, jeżeli okaże się, że Twoje przemyślenia zawodzą.

 

Nie encyklopedyczna wiedza lecz gorące serca decydują o sile naszej Organizacji – udowodniła to para pierwszych harcerzy: Olga i Andrzej Małkowscy.

 

 

 

 

 

 

Terminarz dla drużynowych harcerskich i starszoharcerskich i wędrowniczych:

 

 

 

Lp.

Zadanie

Termin

Odpowiedzialny

1.

Podjęcie decyzji o przystąpieniu do zdobywania Odznaki Chorągwianej

do 15 października

drużynowy

2.

Wysłanie meldunku do KH (namiestnictwo harcerskie, starszoharcerskie, wędrownicze)

do 31 października

drużynowy

3.

Realizacja zadań i ich ocena przez Radę drużyny

do 31 maja

drużynowy

4.

Wysłanie meldunku do KH o zakończeniu realizacji zadań Odznaki Chorągwianej

do 15 czerwca

drużynowy

 

 

 

 

 

 

 

Terminarz dla namiestników i organizatorów pracy harcerskiej, starszoharcerskiej, wędrowniczej:

 

 

 

 

 

 

 

Lp.

Zadanie

Termin

Odpowiedzialny

1.

Przekazanie zbiorczego wykazu do Komendy Chorągwi (meldunek Nr 1)

do 30 listopada

namiestnik harcerski, starszoharcerski, wędrowniczy

2.

Sporządzenie zbiorczego meldunku, zatwierdzanie przez KH i przesłanie do Komendy Chorągwi

(meldunek Nr 2)

do 30 czerwca

namiestnik harcerski, starszoharcerski, wędrowniczy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZALĄCZNIK 1

 

                                                                                                                                             ……………..

Miejscowość, data

 

 

 

 

KH ZHP ……………

Namiestnictwo Harcerskie

                                                                                                                                                                                                                                                       Meldunek Nr 1

 

…. Drużyna Harcerska im. …………………………………..  w ………….………

melduje o przystąpieniu do realizacji zadań Odznaki Chorągwianej.

 

Opis zadań

(harmonogram, cel, spodziewane efekty, zdobywanie stopni i sprawności harcerskich).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------                                                              ------------------------

 Rada Drużyny                                                                      Drużynowy

 

 

 

 

ZALĄCZNIK 2

 

…………………

Miejscowość, data

 

 

 

 

 

 

KH ZHP …………..

Namiestnictwo Harcerskie

                                                                                                                                                                                                                                                       Meldunek Nr 2

 

…… Drużyna Harcerska im. …………………………..………  w ………………… melduje o zakończeniu realizacji zadań na Odznakę Chorągwianą.

 

(wnioski z przeprowadzonej inicjatywy, korzyści, efekty, udział osób trzecich).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------                                                              ------------------------

 Rada Drużyny                                                                        Drużynowy

 

Uwaga ! (forma meldunków dowolna)

 

 

 

ZALĄCZNIK 3

 

Meldunek Nr 1

 

Namiestnictwo Harcerskie, Starszoharcerskie, Wędrownicze przy Komendzie Hufca ZHP …………… melduje o przystąpieniu do zdobywania Odznaki Chorągwianej następujących:

nr i nazwa drużyny harcerskiej, starszoharcerskiej, wędrowniczej

miejsce działania

stopień, imię i nazwisko drużynowego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………

podpis namiestnika

harcerskiego, starszoharcerskiego, wędrowniczego

 

              ……………………………                                                            ……………………

                          miejscowość                                                                                     data

 

 

 

 

ZALĄCZNIK 4

 

Meldunek Nr 2

 

Namiestnictwo Harcerskie, Starszoharcerskie, Wędrownicze przy KH ZHP ………………………… melduje o zrealizowaniu zadań Odznaki Chorągwianej i wnioskuje o przyznanie jej następującym

a) drużynom

nr i nazwa drużyny harcerskiej, starszohar-

cerskiej, wędrowniczej

miejsce działania

stopień, imię i nazwisko drużynowego

zrealizowane zadania

Uwagi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) drużynowym (stopień, imię i nazwisko):

-

 

                ………………………                                                      

                    podpis namiestnika                                                                  Komendant Hufca

harcerskiego, starszoharcerskiego, wędrowniczego                                   ……………………………

                                                                                                                                      podpis

              ……………………………                                                            ……………………

                             miejscowość                                                                                          data

Uwaga: Forma meldunków dowolna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olga i Andrzej Małkowscy

 

 

 

Zarys biografii

Andrzej Małkowski, ur. 31.X.1888 - 15.I.1919 - jeden z twórców polskiego skautingu, wybitny instruktor i teoretyk harcerstwa, działacz polskich organizacji młodzieżowych i niepodległościowych. Urodził się w Trąbkach k. Kutna w rodzinie ziemiańskiej o tradycjach patriotycznych i żołnierskich. Uczył się w Warszawie, Tarnowie, Krakowie i Lwowie, gdzie w 1906 roku w VI Szkole Realnej uzyskał świadectwo dojrzałości. Był współzałożycielem abstynenckiej organizacji uczniów krakowskich "Młodzież". W 1908 roku rozpoczął studia na Wydziale Budowy Maszyn Politechniki Lwowskiej. W kwietniu 1910 roku przeniósł się na Uniwersytet Jana Kazimierza, którego nie ukończył. Był członkiem Zarządu Głównego "Eleuterii" - federacji związków abstynenckich. Należał do "Eleusis", "Zarzewia", "Sokoła". W listopadzie 1909 roku otrzymał do przetłumaczenia (za karę) klasyczny podręcznik twórcy skautingu Roberta Baden-Powella "Scouting for Boys". Po zapoznaniu się z treścią Małkowski stał się entuzjastą i propagatorem skautingu na ziemiach polskich: w latach 1909 - 1912 brał udział we wszystkich pracach mających na celu rozwój polskiego skautingu. W czasie pierwszego kursu skautowego 20.III - 21.V.1911 omawiał poszczególne rozdziały przygotowywanego przez siebie podręcznika. W okresie kwiecień - lipiec 1911 ukazywała się arkuszami jego praca "Scouting" jako system wychowania młodzieży - pierwsza polska książka o skautingu. Małkowski wszedł w skład pierwszej Komendy Skautowej, następnie Naczelnej Komendy Skautowej we Lwowie. W październiku 1911 rozpoczął wydawanie "Skauta", który wkrótce zdobył niezwykłą poczytność. Małkowski traktował skauting jako nowy styl życia i metodę odrodzenia młodzieży. W marcu 1912 roku wyjechał do Londynu w celu zebrania materiału do nowego wydania swej książki. Po powrocie został odsunięty od pracy w "Skaucie" i Naczelnej Komendzie Skautowej. W 1913 roku zorganizował wycieczkę skautową na III Wszechbrytyjski Zlot Skautów w Anglii, gdzie nad polskim obozem powiewała biało - czerwona flaga i używano nazwy kraju wymazanego z mapy świata. Za wybitne zasługi Małkowski otrzymał od Baden Powella skautowy medal "Za zasługi". W czerwcu 1913 roku Małkowski przeniósł się do Zakopanego, gdzie wziął ślub z Olgą Drahonowską. Rozwijał tam ożywioną działalność, tworząc silny, niezależny ośrodek harcerski. Wraz z wybuchem wojny wstąpił na krótka do Legionów Piłsudskiego. Brał udział w pierwszych walkach, lecz zależność tych formacji od zaborcy austriackiego spowodowała jego wystąpienie. W wyniku próby utworzenia niepodległej Rzeczypospolitej Podhalańskiej musiał opuścić Zakopane. Udał się do Anglii, a potem do Stanów Zjednoczonych, gdzie zakładał polskie drużyny skautowe wśród wychodźstwa. Od IX.1915 do IX.1916 roku pełnił funkcję skautmistrza związkowego w Związku Sokołów Polskich
w Ameryce. Próbował zorganizować z "Sokołów" Legion Polski do walki z Niemcami. Wobec braku poparcia ze strony władz związku przybył do Kanady, gdzie wstąpił w grudniu 1916 roku do wojska. W styczniu 1917 roku wraz z grupą "Sokołów" został przyjęty do Wojskowej Szkoły Piechoty, którą ukończył w kwietniu tegoż samego roku. Następnie służył w armii kanadyjskiej, walczył na froncie we Francji. W listopadzie 1918 roku został przeniesiony do armii gen. Józefa Hallera. Wysłany w misji wojskowej do polskich oddziałów w Odessie, zginął 15.I.1919 roku w wyniku zatonięcia statku, którym płynął.

Olga Małkowska, urodzona 1 IX 1888 r. w Krzeszowicach. W czasie studiów we Lwowie związana z Eleusis*, gdzie po raz pierwszy zetknęła się z Małkowskim, swoim późniejszym mężem. W 1912 r. Drahonowska do melodii rewolucyjnej pieśni "Na barykady" dostosowała wiersz Ignacego Kozielewskiego "Wszystko, co nasze...", dopisując refren i zmieniając nieco słowa zwrotek. Utwór ten, już jako pieśń ("Marsz Skautów"), uzyskał znaczną popularność, stając się wkrótce hymnem harcerskim (uprzednio tę funkcję pełniła "Rota"). W 1913 r. jej drużyna wprowadziła do harcerstwa pozdrowienie "Czuwaj!". W tymże roku Drahonowska ze względu na chorobę płuc przeniosła się do Zakopanego, gdzie w czerwcu 1913r. wzięła ślub
z Małkowskim. Początkowo prowadziła tam drużynę skautek, z chwilą wybuchu I wojny światowej przejmując kierownictwo skautingu zakopiańskiego. W lutym 1915 r. Małkowscy zmuszeni byli wyemigrować, jako że władze austriackie wykryły gromadzoną przez skautów broń. Udali się do Anglii, a następnie do Stanów Zjednoczonych. W 1918 r. Małkowska przeniosła się ponownie do Anglii, pracując do 1920 r. w szkole polonijnej. Do kraju wróciła dopiero dwa lata po śmierci męża (wysłany w misji wojskowej do polskich oddziałów w Odessie zginął w czasie podróży w wyniku zatonięcia statku 15 I 1919 r.). Przez kilka lat była nauczycielką w Szkole Gospodarstwa Domowego w Zakopanem, pozostając w dalszym ciągu ściśle związana
z harcerstwem. W 1924 r. pełniła funkcje komendantki obozu harcerek na I Zlocie Narodowym pod Warszawą. W 1925 r. zajęła się organizacją Harcerskiej Szkoły Pracy w Sromowcach Wyżnych w Pieninach, znanej jako "Cisowy Dworek". Była to szkoła powszechna, w której stosowano eksperymentalne metody harcerskie w nauczaniu - chodziło głównie o wychowanie poprzez pracę, w tym na rzecz społeczności lokalnej (opieka sanitarna, praca kulturalno-oświatowa). W "Cisowym Dworku" mieszkały i uczyły się dzieci, które musiały przebywać w górach ze względów zdrowotnych, odbywały się tam również spotkania skautek różnych narodowości, jak międzynarodowy obóz w 1930r. czy kurs instruktorski dla Francuzek 1931 r.
W 1932 r. Małkowska przewodniczyła VII Światowej Konferencji Skautek na Buczu, w czasie której została wybrana do Światowego Komitetu Skautek. Dwa lata później otrzymała z jego ramienia polecenie przeprowadzenia studiów nad warunkami pracy żeńskich organizacji skautowych w Austrii, Czechosłowacji i Rumunii. Pod koniec września 1939r. przedostała się na zachód Europy, będąc członkiem najwyższych władz ZHP na wychodźstwie. Pracowała tam w polskich placówkach opiekuńczych, a do kraju wróciła dopiero w 1961r., gdzie po krótkim pobycie we Wrocławiu osiadła
w Zakopanem. Zmarła 15 I 1979r.