Przewodnik

Przewodniczka - Przewodnik
Poznaje siebie i motywy swojego postępowania. Jest wzorem dla harcerzy. Ma uzdolnienia przywódcze. We współdziałaniu z dziećmi i młodzieżą znajduje radość, umie być starszym kolegą i przewodnikiem. Świadomie stosuje metodę harcerską do realizacji celów wychowawczych. Ma poczucie odpowiedzialności za pracę i powierzony zespół. Bierze aktywny udział w życiu hufcowej wspólnoty.


KARTA PROGRAMU PRÓBY

NA STOPIEŃ
PRZEWODNIK / PRZEWODNICZKA

Nazwisko, imię    ……………………………….     Hufiec ……………………………

Data otwarcia prób……………………………….     Termin zakończenia………………

Opiekun próby…………………………………………………………………………….

 

 

Lp

 

Wymagania

 

Sposób realizacji zadań

Planowa-na data realizacji

Potwierdzenie
(data stopień, nazwisko, imię)

1.

Kształtuje własną osobowość zgodnie z Prawem Harcerskim, w tym ułożył i konsekwentnie realizował plan swojego rozwoju.

 

 

 

2.

Pogłębia swoją wiedzę i rozwija  swoje zainteresowania.

 

 

 

3.

Zachowuje właściwe proporcje w wypełnianiu obowiązków wynikających
z przynależności do rożnych grup społecznych.

 

 

 

4.

Ukończył kurs przewodnikowski.

 

 

 

5.

Podejmuje stałą służbę w swoim  harcerskim środowisku.

 

 

 

6.

Bierze udział  w życiu hufca.

 

 

 

7.

Korzysta z harcerskiej literatury i mediów.

Przeczyta wybrane publikacja zalecane dla próby na stopień pwd., oraz zapozna się z obowiązującymi dokumentami  jak Statut ZHP, regulaminy, i t. p..

 

 

 

 

 

8.

Współpracuje ze środowiskiem działania – rodzicami, szkołą, innymi drużynami i t. p.

 

 

 *Prowadząc gromadę/drużynę  stosuje  i doskonali  swe umiejętności pracy z dziećmi lub młodzieżą w wybranej grupie wiekowej, w tym umiejętnościami:

*W trakcie minimum półrocznej praktyki w gromadzie/drużynie wykazał  się umiejętnością pracy wychowawczej z dziećmi lub młodzieżą w wybranej grupie wiekowej, w tym umiejętnościami:

 

9.

Stosowania instrumentów metodycznych dostosowanych do grupy wiekowej

 

 

 

10.

Stosowania harcerskiego systemu wychowawczego w pracy z gromadą/drużyną w tym umiejętności organizowania pracy w systemie małych grup.

 

 

 

11.

Tworzenia planu pracy, jego realizacji i podsumowania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 oraz  uczestniczył  w:

 

 

 

 

 

 

 

12.

Organizacji wyjazdowych form pracy.

 

 

 

 

13.

Pozyskiwaniu środków na działalność drużyny/gromady.

 

 

 

 

14.

Organizacji obozu (kolonii) lub zimowiska drużyny/gromady i pełnił na nim funkcje.

 

 

 

15.

Prowadzeniu dokumentacji niezbędnej do działania drużyny/gromady.

 

 

 

 

 

 Warunki  zamknięcia próby:


1.Osiągnięcie poziomu opisanego w idei  stopnia i zrealizowanie wymagań próby.

2. Przestrzeganie przepisów dotyczących zasad bezpieczeństwa w pracy z dziećmi i młodzieżą.

3. Posiadanie wiedzy na poziomie harcerz orli, harcerka orla.          

4.Ukończenie minimum 15 godzinnego kursu pierwszej pomocy.     

5.Pozytywnie oceniona praca w okresie realizacji próby.


Data:

Podpisy:  kandydata  i opiekuna                                      Zatwierdzam:  ChKSI