Zjazd hufca

 

Zjazd Hufca Bieszczadzkiego

Lesko 27.10.2011 r.

 
Instruktorzy Hufca Bieszczadzkiego ZHP spotkali się 27 października na zjeździe hufca. Podczas zjazdu podsumowano 4-letnią kadencję i wybrano władze hufca na kolejne 4 lata.

 Chorągiew Podkarpacką ZHP reprezentował ks. hm. Tomasz Latoszek – zastępca komendantki chorągwi. W oparciu
o sprawozdanie komendantki i komendy hufca dokonano oceny pracy tych organów. W dyskusji zwrócono uwagę na dużą liczbę organizowanych imprez związanych z naszym regionem, pracą harcerską. Wysoko oceniono formy wyróżniania instruktorów
i drużynowych – wolontariuszy pracujących z dziećmi. Na wniosek komisji rewizyjnej udzielono absolutorium ustępującym władzom – komendantce i komendzie hufca.  Następnie zjazd wybrał nowe władze na kadencję 2011-2015. Komendantką hufca została ponownie hm. Krystyna Paluch, jej zastępcami
hm. Jarosław Wojtas i ks. hm. Tomasz Latoszek, skarbnikiem
hm. Renata Dembiczak, a członkiem komendy pwd. Kamil Wojtanowski. Powołano także komisję rewizyjną w składzie hm. Tadeusz Domożyk – przewodniczący, pwd. Wanda Gosztyła – zastępczyni przewodniczącego, a członkinią komisji została
hm. Barbara Kaluta. Zjazd przyjął ponadto program rozwoju hufca na lata 2011-2015. Komendantka hufca podziękowała instruktorom za udział w zjeździe, harcerzom z Berezki za pomoc w jego organizacji oraz dyrekcji Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Lesku za udostępnienie sali. Zjazd zakończono hymnem harcerskim.


Powrót do Aktualności