Rozkazy 2015

                                                                  

Rozkaz L. 13/2015

1.Zarządzenia i informacje
1.2.Informacje
1.2.1.      Informuję, że w harcówce w Hoczwi odbyła się druga część kursu przewodnikowskiego.
1.2.2.      Informuję, że dnia 11 grudnia 2015 r. w Zespole Szkół Samorządowych w Hoczwi odbyła się Harcerska Wigilia zorganizowania przez 15 BDH przy współpracy rodziców. W Wigilii uczestniczyli harcerze 7 BDSH z Mchawy, dyrektor szkoły, zaproszeni przyjaciele drużyn.
1.2.3.       Informuję, że dnia 17 listopada 2015 r. w Gminnym Ośrodku Kultury  w Baligrodzie 7 BDSH z Mchawy zorganizowała wieczornicę poświęconą udziałowi harcerzy w walkach o niepodległość Polski. Po wieczornicy odbyło się wspólne śpiewanie pieśni  patriotycznych
1.2.4.       Informuję, że uroczystość przekazania Betlejemskiego Światła Pokoju hufcom  odbyła się   19 grudnia 2015 r. w Sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej. Hufiec reprezentowała delegacja w składzie phm. Małgorzata Kowalska- zastępca komendanta hufca,  dh. Anna Kowalska.
1.2.5.       Informuję, że Betlejemskie Światło Pokoju zostało przekazane przez drużyny w trakcie uroczystości w parafiach Lesko, Hoczew, Baligród, Berezka, Polańczyk, Uherce Mineralne, Polana oraz władzom samorządowym, innym instytucjom i ludziom samotnym, chorym.
1.2.6.      Informuję, że  7 BDSH po raz kolejny wspólnie z Nadleśnictwem Baligród wykonała stroiki świąteczne, które następnie  harcerze wręczyli z życzeniami ludziom starszym, samotnym, emerytowanym nauczycielom i instruktorom harcerskim w Mchawie i Baligrodzie.


2.Hufiec

2.2.Mianowania w komendzie hufca
2.2.1.      Powołuję komisję inwentaryzacyjną i kasacyjną w składzie hm. Anna Domożyk, hm. Renata Dembiczak, hm. Jarosław Wojtas z ważnością  od 30.11.2015 r.


3.Drużyny

3.1.Informuję,  że wznowiła działalność 2 Bieszczadzka Drużyna Starszoharcerska  w Myczkowie. Mianuję opiekunami dh. dh. E. Matuszewską i B. Gerlach

7. Mianowania instruktorów

7.5. 1. Z dniem 09 grudnia 2015 r. po złożeniu zobowiązania instruktorskiego przyjmuję w poczet instruktorów ZHP dh. pwd. Krystynę Gałęza.

12.   Pochwały, wyróżnienia, nagrody.

12.1 . Dziękuję wszystkim gromadom i drużynom, które przekazały Betlejemskie Światło Pokoju w swoich środowiskach.
12.2. Dziękuję Nadleśnictwu Baligród za współpracę z 7 BDSH w Mchawie i pomoc przy wykonywaniu stroików świątecznych.
                                  

 Ks. hm. Tomasz Latoszek

                           

Rozkaz L. 12/2015

Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi Podkarpackiej ZHP  L. 11  z dnia  30.10.2015 r.
Podaje do wiadomości:
3.6.2. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich Chorągwi  przedłużam uprawnienia do prowadzenia prób podharcmistrzowskich komisjom stopni instruktorskich; Hufca Bieszczadzkiego w Lesku do dnia 30 września 2017 r.
 1. Zarządzenia i informacje
 1.2. Informacje
1.2.1. Informuję, że Zjazd Hufca w dniu 26.11.2015 wybrał nowe władze:
Komendant hufca- hm. Tomasz Latoszek
Z-ca komendanta ds. organizacyjnych- phm. Małgorzata Kowalska
Z-ca ds. pozyskiwania środków – hm. Jarosław Wojtas
Członek komendy ds. programowych – pwd. Danuta Gałeza-Biega
Członek ds. kontaktu z drużynami  ,władzami w powiecie bieszczadzkim – phm. Stanisław Gołyźniak
Skarbnik – hm. Renata Dembiczak
Do komisji rewizyjnej wybrano:
hm. Krystyna Paluch – przewodnicząca
phm. Wanda Gosztyła –  z-ca przewodniczącej
hm. Barbara Kaluta – sekretarz
hm. Tadeusz Domożyk – członek komisji
 
1.2.2.  Informuję, że Zjazd w głosowaniu jawnym udzielił absolutorium poprzedniej Komendzie Hufca za lata 2013-15
1.2.3. Przypominam o konkursach świątecznych.  Regulamin  zostanie przesłany drogą elektroniczną.

2.   Hufiec
2.1.1.         Zwolnienia w komendzie hufca
2.1.2. Zwalniam z pełnionych funkcji namiestników: zuchowego, harcerskiego, starszoharcerskiego i wędrowniczego, przewodniczącego KSI, Zespołu Kształcenia, członków wyżej wymienionych namiestnictw i komisji.
2.2.  Mianowania  w komendzie hufca

2.2.1.   Podaję przydział czynności dla członków nowo wybranej Komendy Hufca:
- z-ca ds. organizacyjnych phm. Małgorzata Kowalska  - organizacja wybranych imprez, kontakt    z mediami, przedstawicielami władz samorządowych, koordynacja prac związanych z realizowanymi zadaniami, współpraca z innymi stowarzyszeniami i organizacjami, Radą przyjaciół harcerstwa i inne bieżące zadania;
- z-ca ds. pozyskiwania środków hm. Jarosław Wojtas – pozyskiwanie środków z różnych fundacji  i stowarzyszeń, pisanie projektów, szkolenia w zakresie pisania i rozliczania projektów i inne bieżące zadania;
- skarbnik hm. Renata Dembiczak – nadzór nad sprawami finansowymi Hufca przy współpracy księgowej i  inne bieżące zadania;
- członek KH ds. programowych pwd. Danuta Gałęza-Biega- koordynacja spraw programowych, organizacja wybranych szkoleń, nadzór nad namiestnictwami, opracowywanie programu imprez wynikających z harmonogramu i inne bieżące zadania;
- członek KH phm Stanisław Gołyźniak – koordynacja pracy drużyn na terenie powiatu bieszczadzkiego, organizacja wybranych imprez Hufca i inne bieżące zadania.
 
2.2.2.         Mianuję z dniem 1 grudnia 2015 r. niżej wymienione druhny i druhów:
hm. Teresę Wronowską namiestnikiem zuchowym
pwd. Danutę Gałęzę-Biega namiestnikiem harcerskim
pwd. Damiana Gądka namiestnikiem starszoharcerskim i wędrowniczym
 
2.2.3.         Mianuję z dniem 1 grudnia 2015 r. przewodniczącą Komisji Stopni Instruktorskich i Zespołu Kształcenia druhnę hm. Renatę Dembiczak.
Mianuję szefem Kapituły Stopni HO i HR druha pwd. Damiana Gądka.

7. Mianowania instruktorów
7.1. Zamknięcia próby na stopień przewodniczki/przewodnika
 
7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 25 listopada 2015 r. zamykam próbę, przyznaję stopień przewodnika i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego Krystynę Gałęza

 /-/ hm. Tomasz latoszek

 

1. Rozkaz Komendanta Hufca Bieszczadzkiego 1/15

2. Rozkaz Komendanta Hufca Bieszczadzkiego 2/15

3. Rozkaz Komendanta Hufca Bieszczadzkiego 3/15

4. Rozkaz Komendanta Hufca Bieszczadzkiego 4/15

5.
Rozkaz Komendanta Hufca Bieszczadzkiego 5/15

6. Rozkaz Komendanta Hufca Bieszczadzkiego 6/15