Rozkazy 2015

                                                                  

Rozkaz L. 13/2015

1.Zarządzenia i informacje
1.2.Informacje
1.2.1.      Informuję, że w harcówce w Hoczwi odbyła się druga część kursu przewodnikowskiego.
1.2.2.      Informuję, że dnia 11 grudnia 2015 r. w Zespole Szkół Samorządowych w Hoczwi odbyła się Harcerska Wigilia zorganizowania przez 15 BDH przy współpracy rodziców. W Wigilii uczestniczyli harcerze 7 BDSH z Mchawy, dyrektor szkoły, zaproszeni przyjaciele drużyn.
1.2.3.       Informuję, że dnia 17 listopada 2015 r. w Gminnym Ośrodku Kultury  w Baligrodzie 7 BDSH z Mchawy zorganizowała wieczornicę poświęconą udziałowi harcerzy w walkach o niepodległość Polski. Po wieczornicy odbyło się wspólne śpiewanie pieśni  patriotycznych
1.2.4.       Informuję, że uroczystość przekazania Betlejemskiego Światła Pokoju hufcom  odbyła się   19 grudnia 2015 r. w Sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej. Hufiec reprezentowała delegacja w składzie phm. Małgorzata Kowalska- zastępca komendanta hufca,  dh. Anna Kowalska.
1.2.5.       Informuję, że Betlejemskie Światło Pokoju zostało przekazane przez drużyny w trakcie uroczystości w parafiach Lesko, Hoczew, Baligród, Berezka, Polańczyk, Uherce Mineralne, Polana oraz władzom samorządowym, innym instytucjom i ludziom samotnym, chorym.
1.2.6.      Informuję, że  7 BDSH po raz kolejny wspólnie z Nadleśnictwem Baligród wykonała stroiki świąteczne, które następnie  harcerze wręczyli z życzeniami ludziom starszym, samotnym, emerytowanym nauczycielom i instruktorom harcerskim w Mchawie i Baligrodzie.


2.Hufiec

2.2.Mianowania w komendzie hufca
2.2.1.      Powołuję komisję inwentaryzacyjną i kasacyjną w składzie hm. Anna Domożyk, hm. Renata Dembiczak, hm. Jarosław Wojtas z ważnością  od 30.11.2015 r.


3.Drużyny

3.1.Informuję,  że wznowiła działalność 2 Bieszczadzka Drużyna Starszoharcerska  w Myczkowie. Mianuję opiekunami dh. dh. E. Matuszewską i B. Gerlach

7. Mianowania instruktorów

7.5. 1. Z dniem 09 grudnia 2015 r. po złożeniu zobowiązania instruktorskiego przyjmuję w poczet instruktorów ZHP dh. pwd. Krystynę Gałęza.

12.   Pochwały, wyróżnienia, nagrody.

12.1 . Dziękuję wszystkim gromadom i drużynom, które przekazały Betlejemskie Światło Pokoju w swoich środowiskach.
12.2. Dziękuję Nadleśnictwu Baligród za współpracę z 7 BDSH w Mchawie i pomoc przy wykonywaniu stroików świątecznych.
                                  

 Ks. hm. Tomasz Latoszek

                           

Rozkaz L. 12/2015

Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi Podkarpackiej ZHP  L. 11  z dnia  30.10.2015 r.
Podaje do wiadomości:
3.6.2. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich Chorągwi  przedłużam uprawnienia do prowadzenia prób podharcmistrzowskich komisjom stopni instruktorskich; Hufca Bieszczadzkiego w Lesku do dnia 30 września 2017 r.
 1. Zarządzenia i informacje
 1.2. Informacje
1.2.1. Informuję, że Zjazd Hufca w dniu 26.11.2015 wybrał nowe władze:
Komendant hufca- hm. Tomasz Latoszek
Z-ca komendanta ds. organizacyjnych- phm. Małgorzata Kowalska
Z-ca ds. pozyskiwania środków – hm. Jarosław Wojtas
Członek komendy ds. programowych – pwd. Danuta Gałeza-Biega
Członek ds. kontaktu z drużynami  ,władzami w powiecie bieszczadzkim – phm. Stanisław Gołyźniak
Skarbnik – hm. Renata Dembiczak
Do komisji rewizyjnej wybrano:
hm. Krystyna Paluch – przewodnicząca
phm. Wanda Gosztyła –  z-ca przewodniczącej
hm. Barbara Kaluta – sekretarz
hm. Tadeusz Domożyk – członek komisji 
1.2.2.  Informuję, że Zjazd w głosowaniu jawnym udzielił absolutorium poprzedniej Komendzie Hufca za lata 2013-15
1.2.3. Przypominam o konkursach świątecznych.  Regulamin  zostanie przesłany drogą elektroniczną.
2.   Hufiec
2.1.1.         Zwolnienia w komendzie hufca
2.1.2. Zwalniam z pełnionych funkcji namiestników: zuchowego, harcerskiego, starszoharcerskiego i wędrowniczego, przewodniczącego KSI, Zespołu Kształcenia, członków wyżej wymienionych namiestnictw i komisji.
2.2.  Mianowania  w komendzie hufca
2.2.1.   Podaję przydział czynności dla członków nowo wybranej Komendy Hufca:
- z-ca ds. organizacyjnych phm. Małgorzata Kowalska  - organizacja wybranych imprez, kontakt    z mediami, przedstawicielami władz samorządowych, koordynacja prac związanych z realizowanymi zadaniami, współpraca z innymi stowarzyszeniami i organizacjami, Radą przyjaciół harcerstwa i inne bieżące zadania;
- z-ca ds. pozyskiwania środków hm. Jarosław Wojtas – pozyskiwanie środków z różnych fundacji  i stowarzyszeń, pisanie projektów, szkolenia w zakresie pisania i rozliczania projektów i inne bieżące zadania;
- skarbnik hm. Renata Dembiczak – nadzór nad sprawami finansowymi Hufca przy współpracy księgowej i  inne bieżące zadania;
- członek KH ds. programowych pwd. Danuta Gałęza-Biega- koordynacja spraw programowych, organizacja wybranych szkoleń, nadzór nad namiestnictwami, opracowywanie programu imprez wynikających z harmonogramu i inne bieżące zadania;
- członek KH phm Stanisław Gołyźniak – koordynacja pracy drużyn na terenie powiatu bieszczadzkiego, organizacja wybranych imprez Hufca i inne bieżące zadania.
 2.2.2.         Mianuję z dniem 1 grudnia 2015 r. niżej wymienione druhny i druhów:
hm. Teresę Wronowską namiestnikiem zuchowym
pwd. Danutę Gałęzę-Biega namiestnikiem harcerskim
pwd. Damiana Gądka namiestnikiem starszoharcerskim i wędrowniczym
 2.2.3.         Mianuję z dniem 1 grudnia 2015 r. przewodniczącą Komisji Stopni Instruktorskich i Zespołu Kształcenia druhnę hm. Renatę Dembiczak.
Mianuję szefem Kapituły Stopni HO i HR druha pwd. Damiana Gądka.
7. Mianowania instruktorów
7.1. Zamknięcia próby na stopień przewodniczki/przewodnika
 7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 25 listopada 2015 r. zamykam próbę, przyznaję stopień przewodnika i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego Krystynę Gałęza

 /-/ hm. Tomasz latoszek

 

 


Rozkaz L. 11/2015

 

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Bieszczadzkiego

Im. W. Pola w Lesku                                                                 Lesko, dnia 12.11.2015 r.

Wyjątki z rozkazu Naczelnika ZHP nr 8/2015
11. Odznaczenia:
11.1.Odznaczenia harcerskie
Podaję decyzje Przewodniczącego ZHP z dn.28.09.15 i 11.10.2015 r. w sprawie odznaczenia Złotym, Srebrnym, Brązowym Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP”.
11.1.3. Brązowym Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP”Chorągiew Podkarpacka  phm Wanda GosztyłaZarządzenia i informacje
1.2. Informacje
1.2.1. Informuję, że uczestnikiem Zjazdu   Hufca z głosem decydującym jest dh. phm. Krystyna Rzecznik- Podsobińska. Przepraszamy za pominięcie w poprzednim rozkazie. 
1.2.2.Informuję, że w dniach 16-17 października 2015 r. w Zespole Szkół w Uhercach Min. odbył się Zlot Hufca. Uczestniczyły w nim: 28 BGZ Leśne Duszki z Myczkowa- op.     pwd. Z. Myrdek, 37 BGZ Wołkowyja- dh. hm. T. Wronowska; 18 BGZ Uherce Min.-   op. Tomasz Winiarski; 18 BDH Myczków- op. hm. A. Dereń; 21 BDH Wołkowyja-  op. R. Walentowicz; 15 BDH Hoczew op. pwd. D. Gałęza- Biega; 6 BDSH Srednia Wieś- op. pwd. R. Miszczak; 7 BDSH z Mchawy- op. pwd. D. Ostalecka; 1  BDW i 16 BDH Berezka  oraz władze hufca na czele z komendantką hufca hm. K. Paluch. Funkcję k-ta zlotu pełniła phm. M. Kowalska. Wyniki konkursów: konkurs czytelniczy” Czytamy fragmenty utworów, legend o tematyce bieszczadzkiej”- kategoria zuchy- I miejsce- Emilia Tomaka- 18 BGZ Uherce Min.; II miejsce- Piotr Hrywniak- 37 BGZ Wołkowyja; III miejsce- Kamila Benewiat- 28 BGZ Myczków;
Kategoria harcerze- I miejsce-Martyna Paradowska- 18 BDH Myczków; II miejsce-Katarzyna Jaworska- 15 BDH Hoczew; III miejsce- Aleksandra Witkowska-21 BDH Wołkowyja.
W konkursie na prezentację drużyny, gromady wyróżniono 17 BGZ z Uherzec Min. za samodzielne przygotowanie się do zlotu. Dziękuję członkom komisji oceniającej w składzie; pwd. D. Ostalecka, pwd. R. Miszczak, dh. A. Kowalska, dh. D. Bełej.
Dziękuję dh. dh.: K. Zięba, A. Kowalska, D. Bełej, D. Gądek za udzielenie pomocy w organizacji zlotu. Dziękuję p. Tomaszowi Winiarskiemu za organizację zajęć sportowych.  Dziękuję księżom- ks. Edwardowi Stopyrze- proboszczowi i wikariuszowi ks. Pawłowi Pernalowi za odprawienie Mszy Św., p. Dyrektorowi Zespołu Szkół za udostępnienie sal oraz kuchni za przygotowanie ciepłego posiłku. Dziękuję władzom Gminy Olszanica za dofinansowanie wyżywienia uczestników zlotu.
1.2.3.Informuję, że w uroczystościach 11 Listopada hufiec reprezentowała delegacja w składzie phm. Małgorzata Kowalska, pwd. Damian Gądek, Anna Kowalska. Warty pełnili i kwiaty składali harcerze z 15 BDH z Hoczwi, 6 BDSH ze Średniej Wsi i 1 BDW z Berezki. Dziękuję instruktorom i harcerzom za udział w uroczystości. Dziękuję ks. hm. T. Latoszkowi za uczestniczenie obchodach Święta Niepodległości w Polańczyku- Gmina Solina.  Dziękuję wszystkim drużynowym, zuchom, harcerzom, którzy uczestniczyli w tych uroczystościach w swoim środowisku.
3. Drużyny
3.3 Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1 Zwalniam phm. Szczepana Gądka z funkcji drużynowego 1BDW w Berezce w związku z podjęciem studiów. Dziękuję za zaangażowanie w pracy z drużyną.
3.3.2 Mianuję drużynowym 1BDW w Berezce pwd. Damiana Gądka.
12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
12.2. Wyróżnienia
12.2.1. W porozumieniu z Komendą Hufca przyznaję Odznakę „Zasłużony dla Hufca Bieszczadzkiego ZHP” phm. Małgorzacie Kowalskiej, pwd. Danucie Biega, ks. pwd . Jarosławowi Wnukowi, hm. Agnieszce Dereń.
12.2.2. W porozumieniu z Komendą Hufca wyróżniam Krzyżem „ Za Zasługi dla Harcerstwa Bieszczadzkiego”  dh. ks. phm. Stanisława Gołyźniaka.


Hm. Krystyna Paluch


Rozkaz L. 10/2015

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Bieszczadzkiego

Im. W. Pola w Lesku                                                                 Lesko, dnia 02.11.2015 r.

1.      Zarządzenia i informacje
1.2.Informacje
1.2.1.      Podaję wykaz osób z głosem decydującym  uprawnionych do udziału w Zjeździe Hufca w dniu 26 listopada 2015 r. o godz. 15,30 w sali Biblioteki Miejskiej w Lesku.
1.Hm. Anna Domożyk- zastępca przewodniczącego KSI
2.Hm. Tadeusz Domożyk- przewodniczący KRH
3.Hm. Jarosław Wojtas- zastępca komendanta hufca
4. hm Renata Dembiczak- skarbnik hufca
5. ks. hm. Tomasz Latoszek- zastępca komendanta
6.hm. Barbara Kaluta- członkini HKR
7.phm. Wanda Gosztyła- członkini HKR
8. ks. phm. Stanisław Gołyźniak- członek komendy hufca
9. ks. pwd. Jarosław Wnuk- drużynowy
10. pwd. Katarzyna Wronowska- członkini namiestnictwa harcerskiego
11. hm. Teresa Wronowska- drużynowa
12.pwd. Zofia Myrdek- drużynowa
13. hm. Agnieszka Dereń- drużynowa
14. pwd. Szczepan Gądek- namiestnik wędrowniczy
15.pwd. Robert Miszczak- drużynowy
16. pwd. Danuta Gałęza- Biega- drużynowa
17.phm. Małgorzata Kowalska-drużynowa
18. pwd. Danuta Ostalecka- członkini namiestnictwa starszo harcerskiego
19.hm. Wiesław Korczykowski- członek kręgu instruktorskiego
20.pwd. Anna Skoczek- członkini kręgu instruktorskiego
21. pwd. Jan Paluch- członek zespołu promocji i informacji
22. pwd. Małgorzata Pado- członkini kręgu instruktorskiego
23.Agnieszka Pomykała- drużynowa
24. Jolanta Duś-drużynowa
25 . pwd. Damian Gądek- członek namiestnictwa wędrowniczego.


Hm. Krystyna Paluch
 

Rozkaz L. 9/2015

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Bieszczadzkiego

Im. W. Pola w Lesku                                                                 Lesko, dnia 12.10.2015 r.  1.   

Zarządzenia i informacje
1.2.Informacje
1.2.1.   Z okazji Święta Edukacji Narodowej wszystkim nauczycielom-instruktorom życzę wielu sukcesów w pracy zawodowej, pracy wolontariusza w naszej organizacji oraz szczęścia w życiu osobistym.
1.2.2.Informuję,że Zjazd Hufca odbędzie się dnia 26 listopada 2015 r. o godz.15,30 w sali Biblioteki Miejskiej w Lesku.
1.2.3. Przypominam o terminowym opłacaniu składek harcerskich. Gromady i drużyny, które nie opłaciły składek harcerskich nie mogą w nim uczestniczyć.
1.2.4.Informuję, że 37 BGZ z Wołkowyi/laureat Hufcowego Festiwalu Piosenki Zuchowej i Harcerskiej/ uczestniczyła w Chorągwianym Festiwalu Piosenki Zuchowej w Rzeszowie zdobywając wyróżnienie. Składamy serdeczne gratulacje. Dziękujemy drużynowej hm. T. Wronowskiej za wkład pracy włożony w przygotowanie wyjazdu.
1.2.5. Informuję, że Zlot Hufca odbędzie się w dniach 16-17 października w Zespole Szkół w Uhercach Mineralnych. Szczegółowy regulamin Zlotu został przesłany oddzielnie.
2. Hufiec
2.2. Mianowania w komendzie hufca
2.2.1. Mianuję phm. Małgorzatę Kowalską komendantem Zlotu Hufca, który odbędzie się w dniach 16-17.10.2015 r. w Uhercach Min.
7.5. Przyjęcie w poczet instruktorów
7.5.1. Z dniem 24.09.2015 r przyjmuję pwd Danutę Ostalecką w poczet instruktorów ZHP
12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
12.2. Wyróżnienia
12.2.1. Wyróżniam Medalem „Za Długoletnią Służbę Harcerską” dh. Paweł Bachota.


Hm. Krystyna Paluch
 
 

 

 

 


Rozkaz L. 8/2015

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Bieszczadzkiego

Im. W. Pola w Lesku                                                               Lesko, dnia 23.09.2015 r.                                                       

W związku z rozpoczynającym się nowym rokiem harcerskim wszystkim zuchom, harcerzom i instruktorom życzę zadowolenia, nowych osiągnięć w pracy nad sobą i w zespole oraz sukcesów w nauce.
Wyjątki z rozkazu Naczelnika ZHP nr  6/2015 z dnia 30.06.2015r.
11. Odznaczenia
11.1. Odznaczenia harcerskie
Podaje do wiadomości decyzję Przewodniczącego ZHP z dnia 28.05.2015 r. w sprawie odznaczenia Złotym, Srebrnym, Brązowym Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP”
11.1.1. Złoty Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” otrzymują:
Chorągiew Podkarpacka hm. Barbara Kaluta
1. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje
1.2.1. Informuję, że dnia 19 września w Salezjańskim Ośrodku Młodzieżowym w Polanie odbyła się inauguracja roku harcerskiego. W imprezie uczestniczyły władze hufca- członkowie komendy i komisji rewizyjnej, zuchy i harcerze z Polany, Wołkowyi, Hoczwi, Mchawy. Mszę Św. w intencji zuchów, harcerzy i instruktorów hufca odprawili: kapelan hufca ks. hm. T. Latoszek, ks. phm. St. Gołyźniak-miejscowy proboszcz. Zuchy i harcerze uczestniczyli w biegu harcerskim-terenowym przygotowanym przez miejscową drużynę. Wyniki biegu: I miejsce- m5 zastęp z 6 BDSH Średnia Wieś; drugie-zastęp 3 z 15 BDH Hoczew; trzecie- zastęp 4 z 15 BDH Hoczew i zastęp 6 z 6 BDSH Średnia Wieś; czwarte miejsce- zastęp 2 i 1 z 15 BDH Hoczew. Dziękuję instruktorom z Polany za przygotowanie imprezy, w tym ciepłego poczęstunku dla jej uczestników.
1.2.2. Informuję, że w konkursie plastycznym ”Moja najciekawsza przygoda wakacyjna” uczestniczyły dzieci z SP Lesko. Jury pierwsze miejsca przyznało: Franek Wojtas i Olek Kłosowski.
7.  Mianowania instruktorów
7.1. Zamknięcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika
7.1.1. Na wniosek KSI z dnia 7.09.15 zamykam próbę i przyznaję stopień przewodnika oraz dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego dh. Danutę Ostalecką. 
8. Zaliczenie służby instruktorskiej
8.1. Zaliczam służbę instruktorską za miniony rok harcerski następującym Druhnom i Druhom: hm. Anna Domożyk, hm. Tadeusz Domożyk, hm. Jarosław Wojtas, hm. Renata Dembiczak, ks. hm. T. Latoszek, hm. Barbara Kaluta, phm. Wanda Gosztyła, ks. phm. Stanisław Gołyźniak, ks. pwd. Jarosław Wnuk, pwd. Katarzyna Wronowska, hm. Teresa Wronowska, pwd. Zofia Myrdek, hm. Agnieszka Dereń, pwd. Szczepan Gądek, pwd. Robert Miszczak, pwd. Danuta Gałęza-Biega, phm. Małgorzata Kowalska, hm. Wiesław. Korczykowski, pwd. Anna Skoczel, pwd. Małgorzata Pado, phm. Małgorzata Darosz, phm. Krystyna Rzecznik-Podsobińska, Agnieszka Pomykała, Jolanta Duś, pwd. Jan Paluch, pwd. Danuta Ostalecka, pwd. Damian Gądek.

 Hm. Krystyna Paluch

 

 

Rozkaz L. 7/2015

 

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Bieszczadzkiego

Im. W. Pola w Lesku                                                                 Lesko, dnia 25.07.2015 r.                                                                                                  

 1.      Zarządzenia i informacje
1.2.Informacje
1.2.1.      Informuję, że inauguracja roku  harcerskiego jest planowana na 19 września 2015 r. w Salezjańskim Ośrodku  Młodzieżowym  w Polanie. Gromady  i drużyny mogą przyjechać w piątek po uzgodnieniu z dh. ks. phm. St. Gołyźniakiem. Program zostanie przesłany na początku  września.
1.2.2.      Informujemy, że zgodnie z wstępnymi ustaleniami władz hufca Zjazd Hufca odbędzie się w sali Biblioteki Miejskiej w ostatnim tygodniu listopada. W zjeździe z głosem decydującym  uczestniczą osoby, które opłaciły składki instruktorskie i pełnią funkcję  instruktorską.
1.2.3.      We wrześniu będą kontynuowane zajęcia kursu  przewodnikowskiego. Wykaz uczestników podany w rozkazie 4/15. W kursie uczestniczy także dh. K. Gałęza- przepraszamy za pominięcie w wykazie.
1.2.4.      Ogłaszamy konkurs plastyczny pod  hasłem  „ Moja najciekawsza przygoda wakacyjna”. Prace wykonane techniką dowolną do formatu A 4 można składać do 10 września w hufcu lub Bibliotece Pedagogicznej.
1.2.5.      Przypominam o terminowym opłacaniu składek harcerskich   zgodnie  z przepisami ZHP.
1.2.6.      Przypominamy, że artykuły harcerskie można zamawiać  i zakupić w Centralnej Składnicy Harcerskiej „4Żywioły” w Warszawie. Prosimy  o korzystanie z systemu elektronicznego.
1.2.7.      Informuję, że komendantka hufca jest członkiem Komitetu Honorowego patronującemu umieszczeniu w Żubraczem  tablicy pamiątkowej dla uhonorowania Jadwigi z Giedroyciów- Kociatkiewicz  ps. „Doliwa”, „Renia”, która w tym miejscu w latach II wojny światowej prowadziła punkt kontaktowy na trasie kurierskiej ZWZ- AK o kryptonimie ‘LAS”   / prośba Hufca Ziemi Sanockiej/.
2.      Hufiec
2.3. Powołanie sztabów, komisji, komend kursów
2.3.2. Powołanie komisji inwentaryzacyjnej
Podaję aktualny skład komisji inwentaryzacyjnej: ks. hm. T. Latoszek-przewodniczący; członkowie; phm. W. Gosztyła, hm. J. Wojtas.
7. Mianowania instruktorów
7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika
7.2.1. Na wniosek KSI otwieram próbę na stopień przewodniczki dh. Krystynie Gałęza z ważnością od 25.01.2015 r.- opiekun próby hm. T. Domożyk. Przepraszamy za pominięcie w poprzednich rozkazach. 


Hm. Krystyna Paluch

1. Rozkaz Komendanta Hufca Bieszczadzkiego 1/15

 

2. Rozkaz Komendanta Hufca Bieszczadzkiego 2/15

3. Rozkaz Komendanta Hufca Bieszczadzkiego 3/15

4. Rozkaz Komendanta Hufca Bieszczadzkiego 4/15

5.
Rozkaz Komendanta Hufca Bieszczadzkiego 5/15

6. Rozkaz Komendanta Hufca Bieszczadzkiego 6/15